KIM JESTEŚMY

Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie jest instytucją arbitrażową, prowadzącą listę rekomendowanych doświadczonych arbitrów oraz dysponującą doświadczonym personelem administracyjnym, który potrafi zapewnić postępowaniom arbitrażowym właściwy i zgodny z regulaminem arbitrażowym bieg.


Sąd Polubowny jest sądem niepaństwowym, powołanym zgodną wolą stron do rozstrzygania ich sporu wyrokiem mającym moc prawną na równi z wyrokiem sądu państwowego.


Sądownictwo polubowne staje się obecnie jednym z najbardziej popularnych alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów, a począwszy od lat 90. widoczne jest rosnące zainteresowanie przedsiębiorców tematem arbitrażu.

Więcej »

AKTUALNOŚCI

  • 2012-08-03
  • Drugi numer Newslettera Sądu Polubownego w polskiej i niemieckiej wersji językowej
  • Informujemy, że ukazał się kolejny numer Newslettera Sądu Polubownego (w polskiej i niemieckiej wersji językowej), który jest poświęcony w głównej mierze arbitrażowi korporacyjnemu w ujęciu prawnoporównawczym. Wśród autorów drugiego numeru Newslettera znalazło się wielu wybitnych przedstawicieli teorii i praktyki arbitrażu z zagranicy. »»»

Więcej »

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Stały Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie zalicza się do jednych z najstarszych instytucjonalnych sądów polubownych (arbitrażowych) w Polsce, działającym na podstawie przepisów ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (art.1154 – 1217 KPC) oraz Regulaminu Sądu Polubownego. Został powołany do rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy stronami w związku z określonymi umownymi lub pozaumownymi stosunkami prawnymi, które zostały poddane rozstrzygnięciu w ważnej umowie o arbitraż. Wyrok sądu polubownego ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu powszechnego.


Sąd Polubowny rozstrzyga spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe, mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty.OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W WARSZAWIE

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie jest największą okręgową izbą radców prawnych w Polsce, skupiającą ponad 5990 radców prawnych oraz ponad 4000 aplikantów radcowskich. Swoim zasięgiem obejmuje Warszawę oraz byłe województwo stołeczne.


Do głównych zadań Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie należy reprezentowanie interesów zawodowych członków okręgowej izby radców prawnych oraz ich doskonalenie zawodowe, a także nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich, jako zawodów zaufania publicznego.

www.oirpwarszawa.pl