.

Wystąpienie Prezesa Sądu Polubownego na V Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

W dniu 20 kwietnia 2012 r. Prezes Sądu Polubownego, mec. Krzysztof Falkiewicz, wygłosił wykład na V Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej na temat „Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów – nowoczesny sposób rozwiązywania sporów w spółce”. Głównym przedmiotem wystąpienia Prezesa Sądu Polubownego było wykorzystanie mediacji i arbitrażu przy rozstrzyganiu sporów korporacyjnych.