.

Wystąpienie Sekretarza Sądu Polubownego na konferencji poświęconej mediacji

 

W ramach działalności promocyjnej Sądu Polubownego oraz popularyzacji alternatywnych metod rozstrzygania sporów, Sekretarz Sądu Polubownego Robert Siwik w dniu 20 marca 2012 r. wystąpił na konferencji naukowej poświęconej mediacji, organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Przedmiotem wystąpienia Sekretarza Sądu Polubownego był „Med-Arb (Mediation-Arbitration) jako nowa forma rozstrzygania sporów”. Prelegent w swoim wystąpieniu odwołał się do licznych przykładów wykorzystania tej metody rozstrzygania sporów przy złożonych sporach dotyczących umów o roboty budowlane (w tym na gruncie FIDIC).