HONOROWY PREZES SĄDU POLUBOWNEGO, CZŁONEK KOMITETU SĄDU POLUBOWNEGO