Zawieszony w pełnieniu funkcji arbitra w związku z powołaniem na stanowisko Prezesa Sądu Polubownego.