SPECJALIZACJA Prawo rynku kapitałowego, prawo bankowe
ROK URODZENIA 1972 r.
WYKSZTAŁCENIE Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, 1996 r.
PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ
  •  2001 r. – wpis na listę radców prawnych OIRP w Warszawie
  • od 1994 r. pracownik PKO BP S.A., obecnie radca prawny w Departamencie Prawnym Centrali PKO BP S.A. w Warszawie
CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

  •  od 2001 r. radca prawny w OIRP w Warszawie
  • od 2002 r. arbiter a od 2007 r. Zastępca Rzecznika Sądu Izby Domów Maklerskich
  • w latach 2007 r. – 2010 r. sędzia Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
  • od 2010 r. członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Warszawie
INNE  W latach 2003 r. – 2007 r. biegły sądowy z zakresu obrotu papierami wartościowymi przy Sądzie Okręgowym w Warszawie