.

SZKOLENIA I KONFERENCJE

 

Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie wraz z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie podejmuje inicjatywy zmierzające nie tylko do promocji polubownego rozstrzygania sporów, ale przede wszystkim do stwarzania podstaw do kształtowania tradycji i dobrych obyczajów wśród przedsiębiorców, a także radców prawnych. Realizacja tych celów odbywa się m.in. poprzez organizację szkoleń i konferencji z dziedziny arbitrażu dla członków samorządu radców prawnych oraz przedsiębiorców.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani poszerzeniem wiedzy z zakresu praktycznych aspektów arbitrażu, chętnie poprowadzimy dla Państwa takie dedykowane szkolenie. W tym celu prosimy o kontakt z Sekretarzem Sądu Polubownego, Robertem Siwikiem (siwik.r@oirpwarszawa.pl). 

 

 

PRZEPROWADZONE SZKOLENIA I WYKŁADY

 

10.05.2012 r. Wykład Sekretarza Sądu Polubownego na temat praktycznych aspektów arbitrażu

 

Sekretarz Sądu Polubownego Robert Siwik wygłosił wykład z zakresu sądownictwa polubownego pt. „Praktyczne aspekty postępowań arbitrażowych”. Wykład odbył się na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, przy współudziale Sekcji Krajowego i Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego Koła Naukowego Prawa Cywilnego i Handlowego.

 

20.04.2012 r. Wykład Prezesa Sądu Polubownego na V Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

 

Prezes Sądu Polubownego Krzysztof Falkiewicz wygłosił prelekcję na temat „Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów – nowoczesny sposób rozwiązywania sporów w spółce”. Głównym przedmiotem wystąpienia Prezesa Sądu Polubownego było wykorzystanie mediacji i arbitrażu przy rozstrzyganiu sporów korporacyjnych.

 

20.03.2012 r. Wystąpienie Sekretarza Sądu Polubownego na konferencji poświęconej mediacji

 

W ramach działalności promocyjnej Sądu Polubownego oraz popularyzacji alternatywnych metod rozstrzygania sporów, Sekretarz Sądu Polubownego Robert Siwik w dniu 20 marca 2012 r. wystąpił na konferencji naukowej poświęconej mediacji, organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Przedmiotem wystąpienia Sekretarza Sądu Polubownego był „Med-Arb (Mediation-Arbitration) jako nowa forma rozstrzygania sporów”. Prelegent w swoim wystąpieniu odwołał się do licznych przykładów wykorzystania tej metody rozstrzygania sporów przy złożonych sporach dotyczących umów o roboty budowlane (w tym na gruncie FIDIC).

 

16.05.2011 r. Wystąpienie Prezesa Sądu na konferencji naukowej poświęconej arbitrażowi

 

Prezes Sądu Polubownego Radosław L. Kwaśnicki wystąpił na konferencji naukowej pt. "Arbitraż alternatywą dla postępowania sądowego", organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego działającym przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

 

Przedmiotem wystąpienia Prezesa Sądu Polubownego był „Wpływ zbycia przedsiębiorstwa na klauzulę arbitrażową (case study: spór dotyczący roszczeń wynajmującego z umowy najmu w sytuacji gdy - związany klauzulą arbitrażową- najemca zbył swoje przedsiębiorstwo)”.

 

11.04.-12.04.2011 r. Uczestnictwo Sekretarza Sądu w międzynarodowej konferencji naukowej

 

Sekretarz Sądu Polubownego Robert Siwik wystąpił jako prelegent na IV Międzynarodowej Konferencji pt. Rola Trybunałów i Doktryny w Prawie Międzynarodowym, która odbyła się w dniach 11-12 kwietnia 2011 r. na Uniwersytecie Warszawskim.


Robert Siwik wygłosił wykład pt. „Role of arbitration tribunals in inter-states conflicts and in economic cases (state v. foreign investor)” oraz uczestniczył w panelu poświęconym arbitrażowi inwestycyjnemu.

 

17.01.2011 r. Szkolenie pt. „Rozstrzyganie sporów w drodze arbitrażu – case studies”

 

Wiceprezes Sądu Polubownego mec. Krzysztof Falkiewicz oraz Sekretarz Sądu Polubownego Robert Siwik poprowadzili praktyczne szkolenie dotyczące rozstrzygania sporów w drodze arbitrażu z wykorzystaniem metod case studies.

Szkolenie odbyło się w ramach Poniedziałków radcowskich w Warszawie, organizowanych przez  Komisję ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i zgromadziło kilkudziesięciu słuchaczy, radców prawnych i aplikantów radcowskich.

 

Program szkolenia PDF

Szkolenia i konferencje