.

Kolejny nabór na arbitrów Sądu Polubownego przy OIRP w Warszawie

Stały Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (ogłasza nabór na arbitrów Sądu Polubownego).

Zgodnie z § 10. Regulaminu Sądu Polubownego Sąd Polubowny prowadzi listę arbitrów rekomendowanych Sądu Polubownego, na którą mogą być wpisane osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania funkcji arbitra.


O wpisie na listę arbitrów i skreśleniu z listy arbitrów postanawia Komitet Sądu Polubownego na wniosek Prezesa Sądu Polubownego lub z inicjatywy Rady Okręgowej Izby Radcow Prawnych w Warszawie, po zaopiniowaniu przez Prezesa Sądu Polubownego.

Arbitrem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych oraz posiadająca wiedzę i przygotowanie zawodowe niezbędne do sprawiedliwego rozstrzygnięcia sporu.


Mając na uwadze powyższe zwracamy się do wszystkich zainteresowanych radców prawnych posiadających doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych lub arbitrażu do przesyłania swoich zgłoszeń wraz z notką biograficzną oraz doświadczeniem zawodowym.

Zgłoszenia prosimy przesyłać bezpośrednio drogą elektroniczną (wraz z upoważnieniem dot. ochrony danych osobowych) na adres Sekretarza Sądu Polubownego, pana Roberta Siwika: siwik.r@oirpwarszawa.pl