.

Sąd Polubowny

 

Sąd Polubowny przy OIRP w Warszawie

Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (Sąd Polubowny) powołany został uchwałą Rady OIRP nr 73/91 z 5 grudnia 1991 r. i obecnie należy do jednych z najstarszych stałych sądów polubownych działających w Polsce.

 

Sąd Polubowny jest stałym sądem polubownym (arbitrażowym), działającym na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego oraz Regulaminu Sądu Polubownego, powołanym do rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy stronami w związku z określonymi umownymi lub pozaumownymi stosunkami prawnymi, poddanymi rozstrzygnięciu w ważnej umowie o arbitraż. Sąd Polubowny rozstrzyga spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe, mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty.

 
Organami Sądu Polubownego są Prezes Sądu Polubownego, Komitet Sądu Polubownego oraz Sekretarz Sądu Polubownego.

 
Komitet Sądu Polubownego, który zaingerował swoją działalność w dniu 19 kwietnia 2011 r., pełni funkcje doradcze przy Prezesie Sądu Polubownego oraz postanawia o wpisie na listę rekomendowanych arbitrów Sądu Polubownego. W skład Komitetu Sądu Polubownego wchodzą wybitni znawcy problematyki arbitrażu.

Sąd Polubowny w celu zapewnienia najwyższych standardów rozstrzygania sporów prowadzi listę arbitrów rekomendowanych Sądu Polubownego na którą mogą być wpisane osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania funkcji arbitra.

 

Pobierz broszurę informacyjną

Modelowa klauzula arbitrażowa w języku polskim:

„Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu.”

Modelowa klauzula arbitrażowa w języku angielskim:

All disputes arising out of or in connection with this contract shall be settled by the Arbitration Court at the District Chamber of Legal Advisors in Warsaw pursuant to the Rules of this Court binding on the date of filing the statement of claim.

Modelowa klauzula arbitrażowa w języku niemieckim:

Alle sich aus oder in Zusammenhang mit diesem Ver­trag ergebenden Streitigkeiten werden nach der an dem Tag der Einleitung der Schiedsklage gül­tigen Schiedsgerichtsordnung des ständigen Schiedsgerichts bei der Bezirkskammer der Rechtsberater in Warschau entschieden.